kvsro varanasi
Grievance

REGIONAL GRIEVANCE OFFICER:

Sh. D. K. Dwivedi

Assistant Commissioner

Ph:- 0542-2366116 / 2366340

e-mail: kvsrovns@gmail.com / kvsvaranasi@yahoo.com / dcrovaranasi@kvsedu.org